پنالتی نیمه اول استقلال که توسط فرشید اسماعیلی به ثمر ننشست

پنالتی نیمه اول استقلال که توسط فرشید اسماعیلی به ثمر ننشست.