📌مقاله پژوهشی.. ✍️ نویسندگان:

📌مقاله پژوهشی

http://journal.aukh.ac.ir/article_532460.html

مطالعه جامعه شناختی رابطه میان مدیریت بدن و سرمایه جنسی زنان (مورد مطالعه: زنان متولد دهه 40 شهر همدان)

✍️ نویسندگان:
سهیلا صادقی فسائی
رضا فاضل
حسین رضایی