📜جامعه‌شناسی سیاسی دورکیم. 📌 لینک مقاله 👇👇👇

📜جامعه‌شناسی سیاسی دورکیم
✍️حمیدرضا جلایی پور1؛ نوح منوری 2
1عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
2دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
📌 لینک مقاله 👇👇👇
https://jsr.ut.ac.ir/article_58625.html

💠@v_social_problems_of_iran
در صورتی که عنوان مقاله، موضوع مورد علاقه یا حوزه تحقیق دوستانتان می باشد، برای آنان نیز ارسال نمائید