فاجعه محیط زیستی در بابلکنار.. محیط زیست پیگیری کند!

فاجعه محیط زیستی در بابلکنار.. محیط زیست پیگیری کند!

فاجعه محیط زیستی در بابلکنار

یکی از اهالی بابلکنار با انتشار این عکس از ورود پساب های خطرناک شهرک صنعتی بابلکنار به رودخانه در روستای چهره خبر داد...

محیط زیست پیگیری کند!

دوشنبه، ۳ دی ۹۷.