🔸 دومین نشست چهل سال پس از پیروزی اسلامی ایران. 👥 با حضور:

🔸 دومین نشست چهل سال پس از پیروزی #انقلاب اسلامی ایران
🔹 بررسی دستاوردها و پیامدهای #انقلاب در عرصه ارتباطات اجتماعی و رسانه‌های جمعی

👥 با حضور:
دکتر خانیکی، کوثری، شهابی، شکرخواه، انتظاری و عالی‌زاد

🗓 دوشنبه، 6 اسفند 97، ساعت 14
📌 دانشکده #علوم_اجتماعی #علامه، سالن ارشاد

🔰 شبکه جامعه‌شناسی علامه
💡 @Atu_Sociology