متن اصلی بیانیه رو، همراه با امضاها، می‌تونید در 👇 این فایل PDF پیدا کنید

متن اصلی بیانیه رو، همراه با امضاها، می‌تونید در 👇 این فایل PDF پیدا کنید