سازمان اقتصادی رضوی هم سامانه شفافیت راه‌اندازی کرده. ۴/۵ دقیقه - ۳ مگ

سازمان اقتصادی رضوی هم سامانه شفافیت راه‌اندازی کرده. در این سامانه، چه اطلاعاتی موجوده، و چه اطلاعاتی باید موجود باشه ولی نیست؟

۴/۵ دقیقه - ۳ مگ
@Economics_and_Finance