خیلی از مسوولین صحبت از هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌کنند، اما ظاهرا این نقدینگی هیچوقت به سمت تولید نمی‌ره!

خیلی از مسوولین صحبت از هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌کنند، اما ظاهرا این نقدینگی هیچوقت به سمت تولید نمی‌ره! چرا؟

اگه به مفهوم نقدینگی فکر کنیم، کاملا مشخص می‌شه چرا این همه صحبت در مورد هدایت نقدینگی بی‌ثمر بوده. حتی معلوم می‌شه چرا «هدایت نقدینگی به سمت تولید» اساسا گزاره‌ای بی‌معنیه.

۹ دقیقه - ۵/۵ مگ
@Economics_and_Finance