🌎 این مرد سزاوار استیضاح نیست!. 🌿دفاع جانانه دکتر ظریف از سیاست‌های منطقه‌ای ایران

🌎 این مرد سزاوار استیضاح نیست!
🌿دفاع جانانه دکتر ظریف از سیاست‌های منطقه‌ای ایران

@EsfandiarKhodaee