برنامه جدید سهمیه‌بندی بنزین

برنامه جدید سهمیه‌بندی بنزین

۱: دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل 30 لیتر بنزین به قیمت 1397 برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص دهد.

۲ - قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای 90 درصد قسمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

۳ - در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه های شتاب ATM به افراد دیگر منتقل نمایند.

@Geconomy