⭕️ شکایت دادستانی تهران از وزیر ارتباطات.. معاون دادستان کل کشور:

⭕️ شکایت دادستانی تهران از وزیر ارتباطات

معاون دادستان کل کشور:
🔹حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می‌ورد بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود.

@Geconomy