⭕️ادعای عجیب روحانی: احیای دریاچه ارومیه یکی از افتخارات دولت است که به معنی نجات زندگی ۱۵ میلیون از جمعیت کشور است.!

⭕️ادعای عجیب روحانی : احیای دریاچه ارومیه یکی از افتخارات دولت است که به معنی نجات زندگی 15 میلیون از جمعیت کشور است.!

@Geconomy