توضیح در مورد تعویق کنکور ارشد. لینکهای مربوط به درخواست هم بروزرسانی شد. دوباره چک کنین

توضیح در مورد تعویق کنکور ارشد
@GeneralEnglish

❌ لینکهای مربوط به درخواست هم بروزرسانی شد. دوباره چک کنین.