⭕️ کنکور ارشد هم به ۲۳ و ۲۴ خرداد منتقل شد

⭕️ کنکور ارشد هم به ۲۳ و ۲۴ خرداد منتقل شد

⭕️ کنکور ارشد هم به 23 و 24 خرداد منتقل شد.
این وقت خوبی میده به کسانی که درگیر حوادث بودن تا بتونن دوباره جمع بندی کنن و بقیه هم نباید از این زمان غافل شن و باید محکم تر مرور و تست زنی داشته باشن.