🔵مأموریت در بزرگترین قمر سیاره.. ✅شرح در تصویر☝️🏻

🔵مأموریت در بزرگترین قمر سیاره.. ✅شرح در تصویر☝️🏻

🔵مأموریت در #تریتون بزرگترین قمر سیاره #نپتون

✅شرح در تصویر☝️🏻