👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

🌌سردترین مکان شناخته شده در کیهان یک سحابی‌ست که به سحابی #بومرنگ مشهور است.

این سحابی در فاصله ۵٠٠٠ سال نوری از زمین قرار دارد و به‌خاطر وزش بادهایی از جنس گاز سرد با سرعت ۶٠٠هزار کیلومتر بر ساعت، دمای درون آن به ۲۷۲/۱۵_ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

بطور کلی هوای موجود در فضا هوای سرد است و دمای هوا در فضاهای تاریک میان ستاره‌ها و کهکشان‌ها معمولاً ۳ درجه کلوین می‌باشد.

◉────✳️────◉
@Haft_Aseman0
◉────✳️────◉