💹از دیدگاه شما بهترین زبان برنامه نویسی برای هوش مصنوعی کدام می‌باشد؟.. Python – ۱۲۵. 👍👍👍👍👍👍👍 ۶۱٪

💹از دیدگاه شما بهترین زبان برنامه نویسی برای هوش مصنوعی کدام می باشد؟

Python – 125
👍👍👍👍👍👍👍 61%

Matlab – 32
👍👍 16%

c++ – 13
👍 6%

Java – 12
👍 6%

c# – 9
👍 4%

Lisp – 6
▫️ 3%

etc – 4
▫️ 2%

Prolog – 3
▫️ 1%

👥 204 people voted so far.