افزایش حجم مبادلات در سامانه سنا

افزایش حجم مبادلات در سامانه سنا

افزایش حجم مبادلات در سامانه سنا

با نگاهی به روند خرید و فروش ارز بصورت هفتگی در سامانه "سنا" میتوان افزایش حجم مبادلات در آن را مشاهده نمود. بخصوص طی یک ماه اخیر حجم مبادلات ناشی از خرید ارز بصورت هفتگی، به مرز 700 میلیون یورو رسیده که یک رکورد بی‌سابقه از زمان تاسیس این سامانه است.

به نظر میرسد اعطای مجوز جهت ثبت سفارش واردات توسط نهادهای مربوطه جهت کنترل بازار در انتهای سال از یکسو و همچنین انعطاف بانک مرکزی در پیروی از مکانیزم عرضه و تقاضا بازار دلیل اصلی این امر بوده و بهره مندی از ظرفیت امکان تامین نیازهای وارداتی کشور در بستر این سامانه را علی رغم مشکلات، نشان میدهد.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney