سرانه هزینه پرسنلی بانک آینده در سطحی برابر با بانکهای «خصوصی شده با سابقه» مانند بانک صادرات

سرانه هزینه پرسنلی بانک آینده در سطحی برابر با بانکهای «خصوصی شده با سابقه» مانند بانک صادرات

سرانه هزینه پرسنلی بانک آینده در سطحی برابر با بانکهای "خصوصی شده با سابقه" مانند بانک صادرات

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney