فرار مالیاتی در ایران و جهان

فرار مالیاتی در ایران و جهان

فرار مالیاتی در ایران و جهان

براساس گزارش وزارت اقتصاد، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود 40.5 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است.

همچنین مطابق با جدول در کشورهای در حال توسعه میزان فرار مالیاتی تقریبا دو برابر کشورهای توسعه یافته می باشد (بر اساس داده های 2011)

@interestratemoney