روند هزینه موثر سپرده سرمایه گذاری در بانکها

روند هزینه موثر سپرده سرمایه گذاری در بانکها

روند هزینه موثر سپرده سرمایه گذاری در بانکها

نسبت هزینه موثر سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از تقسیم "سود پرداختی به سپرده گذاران " بر خالص منابع سپرده گذاران پس از کسر سپرده قانونی به دست می آید. این متغیر برای سالهای 1395 و 1396 کاهشی ولی احتمالا برای سال 1397 صعودی خواهد بود

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney