بیماری هلندی در ایران

بیماری هلندی در ایران

طی دو دهه اخیر همواره نرخ تورم کالاهای قابل تجارت کمتر از نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت بود. تفاوتی که نشانه «بیماری هلندی» و یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تورم‌زا است.

منبع : پژوهشکده وزارت اقتصاد

@interestratemoney