عملیات بازار باز، نسخه شفا بخش اقتصاد آمریکا.. به نمودار بالا توجه کنید

عملیات بازار باز، نسخه شفا بخش اقتصاد آمریکا.. به نمودار بالا توجه کنید

عملیات بازار باز ، نسخه شفا بخش اقتصاد آمریکا

به نمودار بالا توجه کنید. از ابتدای دهه ۸۰ تا تقریبا اواخر آن هم نرخ حقیقی بهره مثبت به عنوان بلای خانمان سوز اقتصاد برقرار بود و هم متغیرهای نرخ بهره و تورم در سطح بسیار‌ بالایی در اقتصاد آمریکا ظهور پیدا کردند.

به همین خاطر و به جهت انفعال سیاستگذار در خصوص سر و سامان دادن به متغیرهای ذکر شده، بانک‌ مرکزی آمریکا به تدریج از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ به هدف‌گذاری میانی نرخ بهره روی آورد و ابزار سیاست‌گذاری مورد استفاده برای این هدف‌گذاری عملیات بازار باز بوده است.

بکارگیری این ابزار در حالی که متغیرهای اساسی اقتصاد کشور در وضعیت نامناسبی بسر برده و انفعال سیاستگذار هم در جهت کنترل کلیت های پولی و هم نرخ های بهره اقتصاد ناتوان است، امری مبارک به شمار میرود.

اما بدانیم از این مکانیزم انتظار معجزه کوتاه مدت نداشته و در کنار اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی میتوان به اهداف مد نظر دست یافت.

انتظار بی جا و فراتر از واقعیت و بخصوص کوتاه مدت، تنها انفعال بیشتر سیاستگذار پولی را به همراه دارد.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney