قابل توجه اعضای فعال در حوزه بیمه در کانال تلگرامی «اقتصاد پولی»

قابل توجه اعضای فعال در حوزه بیمه در کانال تلگرامی "اقتصاد پولی"

در سال 1396 گزارشی در خصوص "حق بیمه پرداختی صنایع در سال 1394 " برای یکی از شرکتهای بیمه خصوصی کشور تهیه نمودم که با کسب اجازه از آن نهاد در اختیار اعضای کانال قرار خواهم داد. در این گزارش به دنبال حل مسائل زیر هستیم :

۱- کدام صنایع بیشترین حق بیمه پرداختی را می پردازند؟

۲- کدام صنایع بیشترین ( کمترین ) حق بیمه پرداختی را به ازای کل ارزش ستانده خود می پردازند؟

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney