ترازنامه بانک تجاری «ب» و بانک مرکزی در فرآیند انبساطی عملیات بازار باز.. عباس دادجوی توکلی

ترازنامه بانک تجاری «ب» و بانک مرکزی در فرآیند انبساطی عملیات بازار باز.. عباس دادجوی توکلی

ترازنامه بانک تجاری "ب" و بانک مرکزی در فرآیند انبساطی عملیات بازار باز

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney