نسبت کل ذخایر (عمومی و اختصاصی) به کل تسهیلات غیرجاری بانکها نشان دهنده آن است که به ازای هر ریال تسهیلات غیرجاری، بانک مورد نظر چ

نسبت کل ذخایر (عمومی و اختصاصی) به کل تسهیلات غیرجاری بانکها نشان دهنده آن است که به ازای هر ریال تسهیلات غیرجاری، بانک مورد نظر چ

نسبت کل ذخایر (عمومی و اختصاصی) به کل تسهیلات غیرجاری بانکها نشان دهنده آن است که به ازای هر ریال تسهیلات غیرجاری، بانک مورد نظر چقدر ذخیره گرفته است. به عبارت دیگر این نسبت حاکی از آن است که در صورتی که گیرندگان تسهیلات از ایفای تعهدات خود بطور کامل عدول کنند، سودآوری بانک تا چه میزان آسیب پذیر خواهد بود

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney