📸: نخستین قطار وارد شد.. برای اولین بار در یک دهه گذشته قطاری از کره جنوبی وارد کره شمالی شد …🌍

📸 #عکس: نخستین قطار #کره_جنوبی وارد #کره_شمالی شد

برای اولین بار در یک دهه گذشته قطاری از کره جنوبی وارد کره شمالی شد.

🌍 @InternationalRel