🎥 که در شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران عربستانی از لحظه تیراندازی در منطقه «الزفی» دست به دست می‌شود … ایسنا

🎥 #ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران عربستانی از لحظه تیراندازی در منطقه «الزفی» دست به دست می‌شود.

ایسنا
🌍 @InternationalRel