:.. پاریس باید سریعا روشنگری کند وگرنه ما اقدام لازم را به عمل خواهیم آورد …🌍

:.. پاریس باید سریعا روشنگری کند وگرنه ما اقدام لازم را به عمل خواهیم آورد …🌍

#توییتر #عباس_عراقچی :

اگر توییت‌رهای آقای آرو (سفیر فرانسه در واشنگتن) مواضع رسمی فرانسه هستند، ما با یک نقض عمده ی هدف و مقصود برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مواجه هستیم. پاریس باید سریعا روشنگری کند وگرنه ما اقدام لازم را به عمل خواهیم آورد.

🌍 @InternationalRel