🎥: یک قاضی آمریکایی برای ۵ جوان که در گرافیتی‌های نژادپرستانه می‌کشیدند به‌جای حبس، حکم جایگزین صادر کرد؛ آنها باید در طول یکسال ۱

🎥 #ببینیم: یک قاضی آمریکایی برای 5 جوان که در #ویرجینیا گرافیتی‌های نژادپرستانه می‌کشیدند به‌جای حبس، حکم جایگزین صادر کرد؛آنها باید در طول یکسال 12کتاب درمورد موضوعاتی مانند تبعیض نژادی می‌خواندند

🌍 @InternationalRel