نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره توقف عملیات بانکی با.. 🌍

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره توقف عملیات بانکی با.. 🌍

#توییتر #پدرام_سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره توقف عملیات بانکی #کنلن #چین با #ایران

🌍 @InternationalRel