🔶 روی جلد مجله‌ی اقتصادی ‌ویک:.. آینده‌ی شکننده‌ی.. 🔸 مهم‌ترین اقتصاد در حال فرو نشستن است

🔶 روی جلد مجله‌ی اقتصادی ‌ویک:.. آینده‌ی شکننده‌ی.. 🔸 مهم‌ترین اقتصاد در حال فرو نشستن است

🔶 روی جلد مجله‌ی اقتصادی #بلومبرگ_بیزینس‌ویک :

آینده‌ی شکننده‌ی #آلمان

🔸 مهم‌ترین اقتصاد #اروپا در حال فرو نشستن است
🔸بزرگترین بانک آلمان به کمک نیاز دارد
🔸جهان به زودی یکی از قدرتمندترین رهبرانش (#آنگلا_مرکل) را از دست خواهد داد

#نشریات

@InternationalRel