رأی شماره۱۲۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:. هیأت عمومی

رأی شماره۱۲۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
✅صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از ۴۰ درصد درآمد قولنامه‌ای (منتشره در روزنامه رسمي مورخ٢٥ اسفند ٩٥)
https://telegram.me/lawpress

📝رأی هیأت عمومی

در ماده ۶ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط ممنوع اعلام شده و در ماده ۷ این قانون مقرر شده مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری می‌کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام کنند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند متخلف محسوب می‌شوند و در ماده۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات مختلف شهر در طرح تفصیلی تعیین‌شده و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات طرحهای تفصیلی به عهده کمیسـیون موضـوع این ماده قرار گرفته است. با توجـه به مراتـب مادامی که کـاربری اراضی به صورت غیرمسکونی و باغ تعیین شده و در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تغییرکاربری صورت نپذیرفته، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند تجویز کند پروانه ساخت در این اراضی توسط شهرداری صادر شود. ضمن اینکه اساساً تجویز این امر از حـدود صلاحیت شوراها مقرر در مـاده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ خارج است. از طرفی بـا توجه بـه مفاد آراء شماره ۶۹ ـ ۱۳۸۶/۲/۹، ۷۱ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ و ۹۶ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض در مورد املاک قولنامه‌ای نیز منطبق با مقررات مذکور در آراء هیأت عمومی نیست، با توجه به مراتب بند ۱ صورتجلسه شماره ۴۸۰ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۰ و بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۸۴ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۲ و بند ۹ صورتجلسه شماره ۵۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress