🔹مامورین راهنمایی و رانندگی در صورتی حق مطالبه مدارک خودرو را دارند که شاهد تخلف راننده باشند یا اینکه راننده تحت تعقیب باشد

🔹مامورین راهنمایی و رانندگی در صورتی حق مطالبه مدارک خودرو را دارند که شاهد تخلف راننده باشند يا اينكه راننده تحت تعقيب باشد

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress