✅چنانچه زوجه به کارى اشتغال داشته ﺑﺎﺷﺪ که شرافتمندانه است و در عین حال مورد نیاز کشور ﺑﺎﺷﺪ، زوج نمى تواند مانع اشتغال زوجه شود

✅چنانچه زوجه به كارى اشتغال داشته ﺑﺎﺷﺪ كه شرافتمندانه است و در عين حال مورد نياز كشور ﺑﺎﺷﺪ ،زوج نمى تواند مانع اشتغال زوجه شود
https://t.me/lawpress

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٦/٢٣
🔹شماره راى نهايى: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٤٧٠١٠١٨

📝رأی بدوی:

در خصوص دادخواست آقای ح.ع. فرزند م. به‌طرفیت خانم ه.پ. فرزندم. به خواسته منع اشتغال زوجه دادگاه با عنایت به دفاعیات خواهان وکیل خوانده به نام خانم‌ها ب.ج. و م.ر. با عنایت به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه زوجه شاغل در دبیرستان دخترانه‌ای است که زیرنظرآستان قدس رضوی فعالیت می‌کند و صرفاً هفته‌ای سه روز کار می‌کند و مشاور مدرسه می‌باشد شغل خوانده ازنظر دادگاه شغل شرافتمندانه‌ای است و خوانده دلیلی مبنی بر اینکه شغل مذکور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین باشد ارائه نکرده است و از سوی دیگر اشتغال زنان جامعه در محیط‌های آموزشی دخترانه از ضروریات جامعه ما می‌باشد فلذا با توجه به‌مراتب مذکور دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مفهوم مخالف ماده1117 و ماده1257 از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مأمور در شعبه265 دادگاه عمومی خانواده تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://t.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به‌طرفیت خانم ه.پ. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 455 - 17/4/93 صادره از شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده که بر ردّ درخواست منع اشتغال تجدیدنظر خوانده از اشتغال به شغل مشاوره در مدرسه دخترانه ...، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

🔹 رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD6uBvHJba0Lif1OHg