✅پوستر انتخاباتی جبهه ملی در سال ۱۳۲۸ با شعار «صنعت نفت ملی باید گردد» / به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت ایران👇

✅پوستر انتخاباتی جبهه ملی در سال ۱۳۲۸ با شعار « صنعت نفت ملی باید گردد»/ به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت ایران👇
‏https://telegram.me/lawpress