✅لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان. نام مجتمع مخابرات (تلفنخانه)

✅لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان
https://telegram.me/lawpress
به گزارش میزان، لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان به شرح زیر است:

نام مجتمع مخابرات (تلفنخانه)

نشانی دادگستری و دادسرا شهر اصفهان
ساختمان دادگستری كل
36612022
- اصفهان - خیابان شهید نیكبخت

دادگستری كل استان اصفهان

مجتمع قضایی شماره 1

32683351-4
اصفهان - خیابان 22 بهمن - مجتمع اداری امیركبیر
مجتمع شماره 1 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

مجتمع قضایی شماره 2

37720679-80
37720676
اصفهان - ابتدای خیابان آتشگاه - روبروی پمپ بنزین
مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان


مجتمع قضایی شماره 3

34408881
34448194
34441109
اصفهان - خیابان جابرانصاری

مجتمع شماره 3 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

مجتمع قضایی شماره 4

37717602-3
37718202-3
اصفهان - بلوار اشرفی اصفهانی

مجتمع شماره 4 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

مجتمع قضایی شماره 5

36290621-2

اصفهان - خیابان شریعتی- بعد از بانك آینده نرسیده به چهارراه پلیس

مجتمع شماره 5 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

مجتمع قضایی بهارستان

36803140-46
اصفهان - بهارستان - خیابان الفت - عمران بهارستان

مجتمع قضایی بهارستان

ساختمان گزینش
36623069
اصفهان - خیابان شهید نیكبخت - چهارراه وكلا
ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری كل استان اصفهان
ساختمان آموزش
36630138
031
اصفهان - خیابان شهید نیكبخت - چهارراه وكلا

ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری كل استان اصفهان
دادگاههای تجدیدنظر استان

36249163-5
اصفهان - چهارباغ بالا - چهار راه نظر
مجتمع تجدیدنظر اصفهان
اداره تصفیه امور ورشكستگی اصفهان
36611086
اصفهان - خیابان شهید نیكبخت - نبش بن بست ژاله
اداره تصفیه امور ورشكستگی اصفهان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress