✅اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم

✅اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرائم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/8/28 🔹شماره رای نهایی: 9309970220600860

📝رای بدوی

در خصوص دعوی م.د. با وکالت آقای الف.م. به‌طرفیت 1- ح.پ. ، 2- الف.گ.، 3- ر.م. به خواسته تقسیط محکومٌ‌به، دادگاه باملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و اظهارات وی در دادگاه و با توجه به اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان و توانایی کار کردن خواهان و با توجه به اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاع مؤثری ابراز ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 23 قانون اعسار و ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 19 آیین‌نامه قانونی فوق‌الذکر حکم به تقسیط محکومٌ‌به موضوع دادنامه 851695 از قرار بیست میلیون ریال پیش‌قسط و مابقی در اقساط دو میلیون ریال در حق هر یک از خواندگان در آخر هر برج تا استهلاک کامل محکومٌ‌به صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً صدور حکم تقسیط مانع از استیفاء حقوق محکومٌ‌لهم از اموال که بعداً از محکومٌ‌علیه یافت خواهد شد نمی‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک
📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.م. به‌طرفیت م.د. نسبت به دادنامه شماره 1244 مورخ 29/8/92 صادره از شعبه 102 دادگاه جزایی شهرستان قرچک که به‌موجب آن حکم بر پذیرش دعوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت محکومٌ‌به (موضوع دادنامه شماره 377 مورخ 12/3/86 که دادگاه بدوی اشتباهاً شماره فوق را 695 درج نموده و بدین ترتیب اصلاح می‌گردد) و تقسیط آن به شرح مبلغ بیست میلیون ریال به‌عنوان پیش‌قسط و بقیه ماهانه دو میلیون ریال صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و اینکه محکومٌ‌به، موضوع ردّ اموال مسروقه می‌باشد و از مفاد شهادت شهود، قطع و یقین به اثبات خواسته خواهان بدوی حاصل نمی‌شود بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بطلان دعوی خواهان اعسار صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD6uBvHJba0Lif1OHg