چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

چکیده:
✅صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی:
9309970222801415

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ط.ک. به طرفیت خواندگان #اداره_ثبت_احوال و آقای ح.س. به خواسته #اثبات_نسب و #صدور_شناسنامه برای فرزندم الف.ق. و الف.ق. (همسرم) و الزام خوانده به صدور #شناسنامه جدید برای فرزندم الف. و الف.ق. و کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخ 31/2/91 مدعی وجود گواهی #ولادت بچه‌ام و در ثبت احوال اعلام و به همین جهت محکمه در تاریخ 1/3/91 مبادرت به استعلام از اداره ثبت احوال نمود که اداره مزبور در تاریخ 28/3/91 پاسخ و به استعلام برای الف.ق. مربوط به ثبت احوال باغ ملک که متولد 23/4/88 فرزند ع. اعلام که خواهان فرزند خود در تاریخ 5/2/91 دو سال تمام اعلام از طرفی طرح دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم فاقد وجاهت بوده زیرا اخذ ثبت شوهرش به واسطه خواهان می‌باشد و شوهرش فرد عاقل و بالغ بوده و امور و سرپرستی آن را خواهان به عهده ندارد و از طرفی اثبات نسب ادعای خواهان می‌باشد نسبت به شوهرش انجام پذیرفته و دعوی مطروحه خوانده دوم نمی‌باشد. حالیه محکمه با توجه به شرح فوق در مورخه دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم وفق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر و در خصوص خوانده دیگر وفق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹قاضی مأمور به خدمت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت- ملکوتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی خانم ط.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال و آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 01340 مورخ 18/11/1391 صادره از شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت موضوع پرونده کلاسه 01241 که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه برای فرزند مشترک ایشان و آقای الف.ق. به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی‌رسد به جهت اینکه اولاً خواسته اثبات نسب از ناحیه خواهان به طور صحیح مطرح نگردیده تا قابلیت رسیدگی داشته باشد ثانیاً صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع #اثبات_نسب می‌باشد و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص #صدور_شناسنامه میسور نیست و با عنایت به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال مؤثر قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواهی ارائه نگردیده علی هذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجته تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار- توکلی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi