✅چکیده:. محکوم نمودن شخصی که دیگری را تهدید به عملی خارج از توان خود نموده مخدوش است

✅چکیده:
محکوم نمودن شخصی که دیگری را تهدید به عملی خارج از توان خود نموده مخدوش است.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/10/30
🔹شماره رای نهایی: 9109970221901299
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

📝رای بدوی

در خصوص اتهام انتسابی به الف.غ. فرزند ی. دایر بر ارتکاب بزه های #کودک_آزاری نسبت به س.غ. (9 ساله) و #تهدید نسبت به ل.د. موضوع شکایات ل.د و الف.م. (مادر طفل) نظر به مفاد کیفرخواست صادره از شعبه 6 دادیاری دادسرای ناحیه 14 تهران و ملاحظه محتویات پرونده، شکایات شکات گزارش مرجع انتظامی تهران اظهارات گواه، نظریه پزشک قانونی در مورد ایراد صدمات بدنی نسبت به س.غ. کیفیت اظهارات و مدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده و اظهارات ش.ر. وکیل متهم بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 669 قانون تعزیرات و مواد 4 و 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 484 قانون دیات و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و به شرح آتی در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می‌نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم کودک آزاری به پرداخت مبلغ 000/2000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌شود. ب) از جهت ارتکاب جرم تهدید به پرداخت مبلغ 000/1000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌گردد. ج) ایضاً مجرم محکوم است دیات صدمات بدنی وارده به مجنیٌ‌علیها را به شرح ذیل در حق وی تأدیه نماید: 1) از بابت کبودی در سطح خارجی ران راست در قسمت فوقانی به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان. 2) از بابت کبودی در سطح تحتانی خارجی ران چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان. 3) از بابت کبودی در بازوی چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره 441 مورخ20/4/91 صادره از شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نام‌برده از جهت کودک آزاری به پرداخت 000/000/2 ریال و از جهت تهدید به پرداخت 000/000/1 ریال و از حیث صدمات بدنی عمدی نیز به پرداخت مقادیری دیه محکوم گردیده است با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان و با توجه به محتویات و مندرجات پرونده که حاکی از این بوده که تجدیدنظرخواه به دلائلی از همسرش خانم الف.الف. طلاق گرفته‌اند و فرزند مشترکشان به نام س. 9 ساله نزد مادرش زندگی می‌کرده است که هر از چندگاهی جهت ملاقات در منزل پدرش که با خانم دیگر ازدواج کرده حاضرمی‌شده است در آخرین دیدار پس از بازگشت س. به منزل مادرش از جهت ابراز ترس س. از پدر و گوشه‌گیری و کبودی‌های ایجاد شده در دست و پای او با اورژانس اجتماعی تماس گرفته و مددکاران بهزیستی پس از اطلاع با پدر س. تماس می گیرند لیکن جهت حضور وی موفق نمی‌شود که مراتب به دادسرا ناحیه 14 تهران اعلام پس از تشکیل پرونده و تحقیقات لازم انجام که حسب احدی از مأمورین و نمایندگان بهزیستی به نام خانم ل.د. در زمان حضور پدر (تجدیدنظرخواه) در حین جلب آقای الف.غ. مبادرت به توهین و تهدید مددکار بهزیستی مذکور نموده است که النهایه با صدور قرار مجرمیت تجدیدنظرخواه از اتهامات تهدید نسبت به مددکار نام‌برده و کودک آزاری نسبت به دختر خویش کیفرخواست صادر و در دادگاه صادرکننده دادنامه مطرح رسیدگی می‌گردد نظر به اینکه از جهت کودک آزاری هیچ‌گونه دلیلی جهت انتساب بزه مزبور موجود نیست و حسب اظهارات اخذ شده س. آموزش رزمی می‌دیده و 3 عدد کبودی قدیمی مطرح شده در گواهی پزشکی قانونی می‌توانسته در اثر تمرین بوده باشد ضمن اینکه تجدیدنظرخواه در تمام مراحل منکر این اتهام بوده و دخترش را دوست دارد همچنین حرف‌های رد و بدل شده در زمان جلب تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اگر بیرون بیایم تو را بیکار می‌نمایم با توجه به ماده استنادی نظر به اینکه تهدید مذکور خارج از توان و اراده نام‌برده بوده و این مطلب را احتمالاً به صورت احساسی و به دور از اراده بیان نموده است علی‌هذا محکوم نمودن نام‌برده مخدوش بوده و دلائل و مستندات نیز به همراه انکار شدید تجدیدنظرخواه بر انتساب آنها به خویش اقناع وجدان لازم را حاصل نمی‌نمایند. لذا مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد این رأی بر اساس مقررات قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress