✅ «توهین به مأمور دولت در حالت مستی، به دلیل فقد سوءنیت وصف کیفری ندارد.». رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

✅"توهین به مأمور دولت در حالت مستی، به دلیل فقد سوءنیت وصف کیفری ندارد."
https://telegram.me/lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27

🔹شماره رای نهایی: 9209970222001744

📝رای دادگاه بدوی:

در خصوص اتهام آقای ش.ک. فرزند ن.، 30 ساله، ساکن تهران، دارای سابقه کیفری دایر به مصرف مسکر و حمل و دادگاه‌های مشروب الکلی موضوع کیفرخواست شماره 3519 مورخ 2/9/92 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش نیروی انتظامی مبنی بر کشف دو لیتر مشروب از داخل خودروی وی، اظهارات و اقرار صریح متهم به کشف دو بطری مشـروب الکلی و نیز اقـرار به خـوردن مشـروب الکـلی بـا علـم به حرمت آن و سـایر قرائن بزه انتسـابی محرز اسـت. لذا دادگاه به استناد ماده 265 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را از حیث مصرف مسکر به تحمل هشتاد ضربه شلاق و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387) کتاب پنجم بخش تعزیرات از حیث دادگاه‌های و حمل مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی تجاری مشروب مکشوفه محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر توهین به مأمورین دولتی حین انجام وظیفه با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی با عنایت به اظهارات و مدافعات وی و در نتیجه عدم احراز سوءنیت با توجه به وضعیت ظاهری وی در زمان دستگیری و مست بودن او و عدم احراز وقوع جرم با تمسک به حاکمیت اصالت‌البرائت و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم را صادر می‌نماید. ایام بازداشت به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 محاسبه شود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معدنی‌پور

📝رای دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972124601118 مورخ 14/10/92 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مصرف مسکر و حمل و دادگاه‌های مشروب الکلی به تحمل 80 ضربه شلاق بابت حد مسکر و از جهت دادگاه‌های و حمل مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی تجاری مشروب مکشوفه محـکوم شـده اسـت؛ دادگـاه بـا مـداقه منـدرجات پـرونـده به خصوص صورت‌جلسه کشف مشروبات در ید تجدیدنظرخواه و اقرار صریح وی در شرب خمر اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات شش ماه حبس را به یکصد روز تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress