✅دبیر هیات دولت از آغاز بررسی دائمی شدن بر خبر داد/ایرنا. ‏

✅دبیر هیات دولت از آغاز بررسی دائمی شدن #قانون #مالیات بر #ارزش #افزوده خبر داد/ايرنا
‏https://telegram.me/lawpress