✅قرارهای قابل اعتراض:. قرار منع تعقیب.٢. قرار موقوفی تعقیب.٣

✅قرارهای قابل اعتراض :
https://telegram.me/lawpress
١. قرار منع تعقيب
٢. قرار موقوفي تعقيب
٣. قرار اناطه
٤. قراربازداشت موقت
٥. قرار ابقاء تأمين كيفري
٦. قرار تأمين خواسته
٧. قرار بايگاني كردن پرونده
٨. قرار تعليق تعقيب
٩. قرار كفالت و قرار تعليق وثيقه منتهي به بازداشت و عدم پذيرش كفيل يا وثيقه
١٠ . قرار تشديد تأمين كيفري
١١. قرار رد درخواست فك ، قرار بازداشت يا تبديل آن
١٢. قرار نظارت قضايي (مانند عدم و خروج از كشور)
١٣. تصميم به ابقاء قرار منتهي به بازداشت
١٤. قرار رد ايراد رد دادرس
١٥. قرار توقف تحقيقات
١٦. قرار رد درخواست دسترسي به اوراق پرونده
١٧. قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده
١٨. جلوگيري از فعاليت برخي از واحدهاي خدماتي و توليدي به عنوان تأمين خواسته
١٩. رد درخواست مطالبه
٢٠. قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه
٢١. قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه
٢٢. تصميم مقام قضايي در خصوص ضبط، استرداد يا معدوم كردن اشياء

٢٣. دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام ، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress