✅تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۶ شمسی منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۱۲ آبان۹۵

✅تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال 1396 شمسی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 12 آبان95 https://telegram.me/lawpress