✅چکیده ۵ دادنامه تجدیدنظر حقوقى با موضوع خانواده. 🔹تاریخ رأی نهایی: ۱۲/۸/۱۳۹۲

✅چكيده 5 دادنامه تجديدنظر حقوقى با موضوع خانواده
https://telegram.me/lawpress
1️⃣چکیده:
ادای الفظ ایحاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به‌صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت #نکاح نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: 12/8/1392
🔹شماره رأی نهایی:
٩٢٠٩٩٧٢١٣٠۵٠١۵۴۶
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


2️⃣چکیده:
جهت استحقاق #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، هر چند تبصره ماده 336 قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید.
🔹تاریخ رأی نهایی: 21/12/1391
🔹شماره رأی نهایی:
9109970220601610
🔹مرجع صدور: شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

@lawpress
3️⃣چکیده:
ملاک سن #یائسگی، برای صدور حکم #طلاق خلع، پنجاه سال قمری است و نه شمسی.
🔹تاریخ رأی نهایی: 28/2/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309970908300105
🔹مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

4️⃣چکیده:
در خصوص #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، به‌صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.
🔹تاریخ رأی نهایی: 10/8/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309972130501332
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

5⃣ چکیده:
در خصوص #اجرت_‌المثل_ایام_زوجیت، به‌صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.

🔹تاریخ رأی نهایی: 10/8/1393
🔹شماره رأی نهایی:
9309972130501332
🔹مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress