چکیده:. ✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد

چكيده:
✅مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر از آرای هیأت نظارت ثبت، شورای عالی ثبت می‏باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/17
🔹شماره رای نهایی: 9109970901302401

⚫️رای دیوان

با توجه به مجموع محتوای پرونده و بند ف ماده یک آیین‏نامه اجرای مفاد #اسناد_رسمی_لازم_الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مرجع رسیدگی به #اعتراضات و تجدیدنظر از #آرای #هیأت_نظارت، #شورای_عالی_ثبت می‏باشد و شاکی می‏باید بدواً به شورای مذکور از رأی معترض‌به تجدیدنظر نماید، با کیفیت مذکور شکایت [ابطال رأی شماره ... مورخ ... هیأت نظارت] وی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده، لهذا #قرار_رد_شکایت وی صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page