چکیده:. راى نهایى:١٣٩٣/٥/٢٢

چكيده:
✅موضوع جرم در بزه خيانت در امانت از نظر شرعى و قانونى بايد ماليت داشته باشد؛لذا سگ نمى تواند موضوع بزه خيانت در امانت ﺑﺎﺷﺪ
@lawpress

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٥/٢٢
🔹شماره راى نهايى : ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢٧٠٠٦٦٦

📝رأی بدوی :

در خصوص اتهام خانم غ.ف. دایر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت خانم الف.ک. نسبت به اسناد و مدارک، سگ و لوازم متعلقه؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود، بزه انتسابی به نامبرده را مقرون به واقع تلقی و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در این شعبه و سپس قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر :
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم غ.ف. نسبت به دادنامه شماره 930997216800246 مورخ 31/03/1393 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 9209972167801139 مورخ 28/11/1392 هر دو صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس تعزیری به دلیل ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به یک قلاده سگ حسب شکایت خانم الف.ک. محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و از آن‌جایی که ماده 674 قانون مجازات اسلامی سپردن اموال منقول یا غیرمنقول را در تحقق بزه معنونه شرط می‌داند و نظر به این‌که سگ به عنوان حیوان نجس‌العین و مطابق احکام اسلامی در صورت مصداق سگ گله یا سگ نگهبان به عنوان مال محسوب گردیده و در غیر آن مال محسوب نمی‌شود و در مانحن‌فیه اطلاق سگ گله یا نگهبان بر حیوان مورد ادعا قابل تردید و تشکیک می‌باشد. این دادگاه با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بند اول از قسمت ب با نقض دادنامه فوق‌الاشعار و لحاظ بند الف ماده 177 قانون مذکور و رعایت اصاله‌البرائه و اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress