💢اظهارات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره اجرای حکم اخیر …. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏

💢اظهارات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره اجرای حکم #قطع_ید اخیر✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress