👆مجرد ثبت سند اعتبار شرعی ندارد و اسناد عادی دارای اعتبار شرعی بر اسناد رسمی مقدم است.. ‏

👆مجرد ثبت سند اعتبار شرعی ندارد و اسناد عادی دارای اعتبار شرعی بر اسناد رسمی مقدم است

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress