چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۵۴۷

چکیده:
✅فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی قطعی به عمل می‌آید و تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه مذکور ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود بنابراین تقدیم دادخواست فرجامی، به دادگاه صادرکننده رأی غیرقطعی و ثبت دادخواست و انجام تبادل لوایح توسط این دادگاه فاقد آثار قانونی می‌باشد.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/12 🔹شماره رای نهایی: 9209970907200547

◀️خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 1516 ـ 27/12/1391 ، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در خـصوص تـجدیدنـظرخواهـی خانم س.س. با وکالت آقای م.ت. و به‌طـرفیت آقـای غ.ع. و نسبت به دادنامه شماره 1206 ـ 29/8/91 شعبه اول دادگاه عمومی بخش جعفر آباد که به‌موجب آن دادگاه بدوی در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظرخوانده و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، پس از رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است، دادگاه تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و لوایح طرفین، اینگونه انشاء رای می‌کند : آنچه مسلم است زوج به لحاظ داشتن مشکلات شخصی بیش از یک سال است که زندگی مشترک را ترک نموده و با توجه به محکومیت زوج به ترک نفقه زوجه و نظر به نظریه داوران منتخب زوجین که به لحاظ عمیق و ریشه‌دار بودن اختلاف زوجین، طلاق را پیشنهاد نموده‌اند و با عنایت به بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه برای رهایی از زندگی مشترک که بیانگر در قرار گرفتن زوجه در سختی و مشقت بوده، دادگاه عسر و حرج زوجه را احراز نموده و با نقض رأی دادگاه نخستین و به استناد ماده 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (‌الزام زوج به طلاق زوجه ) را صادر و اعلام نموده زوجه کلیه حقوق خود را بذل نموده و زوجین فاقد اولاد صغیر می‌باشند، نوع طلاق خلع و از نوع بائن است، آقای غ.ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است و دادخواست فرجامی را به دادگاه عمومی بخش تقدیم کرده که به شماره 110 ـ 20/3/92 ثبت فرجامی شده است و مدیر دفتر دادگاه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای فرجام‌خوانده اقدام نموده و پس از ابلاغ وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر مراتب تبادل لوایح را به دادگاه بخش جعفرآباد اعلام نموده که دادرس دادگاه دستور داده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود، لازم به تذکر است که حسب مندرجات پرونده دادنامه ابلاغ شده به فرجام‌خواه پیوست نمی‌باشد و تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام‌خواسته به وی نیز مشخص نمی‌باشد، پرونده پس از وصول به دفتر دیوان‌عالی کشور و ثبت در دفتر کل به این شعبه ارجاع شده است.

📝رای دیوان
@lawpress

نظر به این‌که به موجب ماده 379 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می‌آید و تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه مذکور، ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود و شعبه اول دادگاه عمومی بخش جعفر آباد، دادگاه صادر کننده رأی مذکور نبوده است لذا تقدیم دادخواست فرجامی به شعبه مذکور و ثبت دادخواست و انجام تبادل لوایح فاقد آثار قانونی می‌باشد، به استناد ماده فوق‌الذکر پرونده قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد و به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل جـهت اقـدام قانـونی بـر اساس ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress